บริการของเรา

ปรึกษา & ออกแบบ

จากประสบการณ์ของบริษัท FPS ที่มีมากว่า 20 ปี เรามีทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ทีมออกแบบ และทีมงาน ที่ครบครัน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบหน้างานจริงถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของลูกค้า หลังจากนั้นทีมงานจะออกแบบแนะนำและให้คำปรึกษาและสรุปเป็นแผนงานที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

ปรึกษา & ออกแบบ

จากประสบการณ์ของบริษัท FPS ที่มีมากว่า 20 ปี เรามีทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ทีมออกแบบ และทีมงาน ที่ครบครัน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบหน้างานจริงถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของลูกค้า หลังจากนั้นทีมงานจะออกแบบแนะนำและให้คำปรึกษาและสรุปเป็นแผนงานที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

วางแผน & ควบคุมงบประมาณ

เราให้ความสำคัญกับการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล วางแผน และร่างแผนงานของระบบติดตั้งพื้นที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักและงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ทรัพยากรที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด เวลา ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ต้องปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัย สัตว์และสิ่งแวดล้อม

วางแผน & ควบคุมงบประมาณ

เราให้ความสำคัญกับการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล วางแผน และร่างแผนงานของระบบติดตั้งพื้นที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักและงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ทรัพยากรที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด เวลา ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ต้องปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัย สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ติดตั้ง

เราจะยึดหลักแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้าเป็นแนวทางในการทำงาน โดยระบุชัดเจนถึงขั้นตอนการทำงาน วิธีติดตั้งอย่างละเอียด พนักงานจะต้องมีการอบรมขอบเขตของงานก่อนเข้าดำเนินงาน โดยเราจะมีหัวหน้าทีมอยู่ประจำหน้างานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้าของงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ติดตั้ง

เราจะยึดหลักแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้าเป็นแนวทางในการทำงาน โดยระบุชัดเจนถึงขั้นตอนการทำงาน วิธีติดตั้งอย่างละเอียด พนักงานจะต้องมีการอบรมขอบเขตของงานก่อนเข้าดำเนินงาน โดยเราจะมีหัวหน้าทีมอยู่ประจำหน้างานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้าของงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้

อุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานทางบริษัทมีอุปกรณ์ในการติดตั้งระพื้นอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง Shot Blast เครื่องบดคอนกรีต เครื่องดูดฝุ่น ดูดกลิ่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานทางบริษัทมีอุปกรณ์ในการติดตั้งระพื้นอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง Shot Blast เครื่องบดคอนกรีต เครื่องดูดฝุ่น ดูดกลิ่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริการหลังติดตั้ง

เราจะส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของงานติดตั้งของเราทุกโครงการ ว่างานพื้นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เราเก็บประวัติของทุกโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมของลูกค้าในกาลข้างหน้า และเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการทำงานของเราต่อไป

บริการหลังติดตั้ง

เราจะส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของงานติดตั้งของเราทุกโครงการ ว่างานพื้นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เราเก็บประวัติของทุกโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมของลูกค้าในกาลข้างหน้า และเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการทำงานของเราต่อไป